Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO www.torbyzpapieru.pl

 § 1

[Postanowienia ogólne]

 1. Niniejszy Regulamin serwisu internetowego www.torbyzpapieru.pl (zwanego dalej „Serwisem internetowym określa:
 • zasady i warunki składania zamówień na produkty i usługi będące;
 • w asortymencie Sprzedającego (zwane dalej „Produktami”), oferowane i dostępne serwisie;
 • zasady i warunki składania i realizacji zamówień na Produkty (w tym sposoby płatności);
 • uprawnienia Kupującego do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy;
 • zasady składania i rozpatrywania reklamacji, dotyczącej Produktów lub działania Serwisu internetowego;
 • pozostałe prawa i obowiązki Sprzedającego i Kupujących, związane z zawarciem umowy na odległość.

Ceny:

 1. Ceny opublikowane w cenniku są cenami netto do których doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%;
 2. ​Serwis www.torbyzpapieru.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w cenniku bez uprzedzania Klientów;
 3. Serwis internetowy www.torbyzpapieru.pl prowadzony jest przez Comers Drukarnia Sp. z o.o. , przy Al. Prymasa Tysiąclecia 66, 01-424 Warszawa wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000922116, posiadającą numer NIP 1182228903, numer REGON 389980764, adres e-mail info@torbyzpapieru.pl , telefon (+48) 228774209 (zwaną w niniejszym Regulaminie: „Sprzedającym”), która jest właścicielem Serwisu internetowego i jego Administratorem.

Odpowiedzialność za jakość:

Prace w formie pliku elektronicznego drukowane są w postaci w jakiej zostały dostarczone przez Klienta. www.torbyzpapieru.pl prowadzony przez Comers Drukarnia Sp. z o.o. nie sprawdza, nie wprowadza poprawek i modyfikacji do dostarczonych plików.

www.torbyzpapieru.pl prowadzony przez Comers Drukarnia Sp. Z o.o. nie odpowiada za wszelkie rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami Klienta a faktycznym wydrukiem, o ile przed realizacją zlecenia nie został dostarczony zaakceptowany przez Klienta i opatrzony pieczęcią oraz datą             wykonania, wzorzec/odbitka próbna wykonana na maszynie, oprogramowaniu oraz mediach przy użyciu których, ma zostać wykonany właściwy nakład. Odbitki próbne oraz ewentualne, zlecone na ich podstawie nakłady wykonywane i wyceniane są wyłącznie jako pełne arkusze drukarskie.

§2

[Zasady działania Serwisu internetowego]

 1. Sprzedający prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem serwisu internetowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Serwis internetowy zapewnia dwustronną komunikację umożliwiającą zawieranie i wykonywanie pomiędzy Sprzedającym a Kupującym umów sprzedaży, których przedmiotem są Produkty oferowane za pośrednictwem serwisu internetowego, w chwili składania zamówienia.
 3. Serwis internetowy zapewnia Kupującemu dostęp do Konfiguratora Produktów, za pomocą którego Kupujący może dostosować Produkty do swoich potrzeb, w ramach dostępnych opcji konfiguracji.
 4. Serwis internetowy zapewnia Kupującemu możliwość zamieszczania własnych plików w formatach lub rozszerzeniach określonych w Konfiguratorze Produktów, w celu personalizacji Produktu, którego dotyczyć będzie umowa sprzedaży zawierana ze Sprzedającym.
 5. Produkty oferowane w asortymencie serwisu internetowego mają cechy i właściwości określone na stronie serwisu.
 6. Informacje znajdujące się w Serwisie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U.2020.1740, tekst jedn. z dnia 8 października 2020 roku, ze zm.)

§3

[Warunki korzystania z serwisu internetowego]

 1. Warunkiem złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży Produktów oferowanych w Sklepie internetowym jest uprzednie zaakceptowanie Regulaminu przez Kupującego.
 2. Sprzedający nie odpowiada za skutki wskazania błędnych danych przez Kupującego.
 3. Zamieszczane przez Kupującego pliki lub treści nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich ani zasad współżycia społecznego. Jeżeli pliki lub treści zamieszczane przez Kupującego zawierają treści niezgodne z Regulaminem, a także gdy w konfiguracji Produktu zostaną stwierdzone błędy uniemożliwiające realizację zamówienia, Sprzedający może odmówić Kupującemu realizacji zamówienia.
 4. Serwis internetowy zachowuje informacje na temat czynności dokonanych przez Kupującego przy składaniu zamówienia .
 5. W przypadku akceptacji pliku przez zamawiającego, powoduje przekazanie zlecenia do druku (nawet z błędami wynikającymi z pliku od Klienta np. literówki lub kolorystyka). Zlecenia takie nie podlegają reklamacji, jeżeli wadliwość Produktów jest skutkiem błędów pliku, o których Kupujący został poinformowany.
 6. Zabronione jest dostarczanie przez Kupującego treści bezprawnych, naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje. Kupujący nie może również podejmować aktywności, które mogłyby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu Internetowego. Zakazane są wszelkie formy ingerowania w zawartość Serwisu Internetowego, jego elementy techniczne, zasady działania, funkcjonalności, w tym rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Serwisu Internetowego aktywności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej lub podobnej do powyższych. Kupującemu nie wolno wykorzystywać Serwisu Internetowego do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem.
 7. Do korzystania z serwisu internetowego, w tym do przeglądania Produktów oraz składania zamówień, niezbędne są:
 8. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet, wyposażone w przeglądarkę internetową, opcjonalnie: Google Chrome (najnowsza wersja), Mozilla Firefox (najnowsza wersja), Opera (najnowsza wersja), Safari (iOS/OS X najnowsza wersja), Edge (najnowsza wersja);
 9. aktywna skrzynka poczty elektronicznej (e-mail).

§4

[Składanie zamówień, zawieranie umów, realizacja zamówień oraz odpowiedzialność Sprzedającego]

 1. Zapoznawanie się z Produktami oferowanymi przez Sprzedającego za pośrednictwem serwisu Internetowego nie wymaga utworzenia Konta Użytkownika.
 2. W celu złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, Kupujący powinien dokonać wyboru Produktu, w ramach dostępnych opcji oraz postępować zgodnie z wyświetlanymi komunikatami serwisu internetowego. Do złożenia zamówienia niezbędne jest wysłanie zamówienie e-mailem.
 3. Kupujący składa zamówienie poprzez wysłanie e-meila. Kupujący przy finalizacji zamówienia podaje dane niezbędne do wystawienia faktury.
 4. Zamówienie uważa się za prawidłowo złożone po dokonaniu przez Kupującego wszystkich wymaganych czynności opisanych w ustępach poprzedzających i po dokonaniu płatności za zamawiane Produkty. Płatność jest z góry.
 5. Sprzedający niezwłocznie przekazuje Kupującemu potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji i zawarcia umowy.
 6. Sprzedający informuje za pośrednictwem serwisu Internetowego o liczbie dni roboczych (tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia (wysyłka zamówienia).
 7. Informacja o terminie wysyłki zamówienia to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do wysłania zamówionych Produktów do Kupującego. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest każdorazowo od dostępności, rodzaju lub złożoności zamówionych Produktów.
 8. Na terytorium Polski Produkty będą dostarczane – według wyboru Kupującego – do siedziby Sprzedającego, za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 9. Zamówienia realizowane poza terytorium Polski będą dostarczane – według wyboru Kupującego – za pośrednictwem firmy kurierskiej lub w inny dodatkowy sposób przewidziany przez Sprzedającego.
 10. Koszt wysyłki zamówionego Produktu widoczny jest na stronie.
 11. W przypadku niedoręczenia zamówionego Produktu z winy Kupującego i konieczności jego ponownego wysłania przez Sprzedawcę, Kupujący może zostać obciążony kosztami ponownej wysyłki Produktu.
 12. Warunkiem wydania Produktu Kupującemu jest zapłata całości ceny za Produkt.
 13. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:
 14. otrzymania informacji zwrotnej, że e-mail potwierdzający zamówienie nie dotarł do adresata;
 15. otrzymania nieprawidłowo wypełnionego formularza zamówienia;
 16. braku możliwości kontaktu z Kupującym, w celu weryfikacji złożonego zamówienia lub doprecyzowania szczegółów zamówienia;
 17. nieprzyjęcia przez Sprzedającego zamówienia do realizacji z powodu błędów pliku zamieszczonego przez Kupującego.
 1. W każdym przypadku, gdy Sprzedający nie przyjmie zamówienia do realizacji, a otrzymał płatność związaną z takim zamówieniem, zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu płatności. Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 2. Sprzedający informuje, że Kupujący składając zamówienie powinien wziąć pod uwagę fakt, że:
 3. różnica w wymiarach Produktów wykonywanych przez Sprzedającego biorąc pod uwagę tolerancję błędu krajarki wykorzystywanej przez Sprzedającego może wynieść do 3 mm;
 4. w Produktach mogą wystąpić przesunięcia lakieru punktowego UV w stosunku do motywu drukarskiego o wartości do 0,4 mm, co wynika ze stosowanej przez Sprzedającego technologii druku;
 5. kolorystyka Produktów powinna mieścić się w tolerancji do 5 jednostek Delta E między uzyskanym w produkcji kolorem, a wzorcem wskazanym przez Kupującego. W celu dokładniejszego odwzorowania kolorystki oraz weryfikacji wyglądu produktu w druku, Kupujący ma możliwość zamówienia próbki cyfrowej (proofa cyfrowego) przed wydrukiem zlecenia. Wydruk próbny odzwierciedla kolory produktu. Produkt w trakcie obróbki (szczególnie cienkie linie poniżej 0,7 mm) może się różnić od produktu finalnego uzyskanego po wydruku z maszyny offsetowej lub sitidrukowej;
 6. uszlachetnienia Produktu w postaci folii lub lakieru UV mogą spowodować widoczną zmianę koloru Produktu;
 7. Produkt wydrukowany na papierze kredowanym będzie posiadać inne nasycenie koloru niż Produkt wydrukowany na papierze offsetowym, ponieważ w obu przypadkach druku jest użyte podłoże o innej absorbcji farby;
 8. lakier UV 3D nie jest lakierem całkowicie przeźroczystym, posiada odcień żółtego koloru. Efekt ten będzie szczególnie widoczny przy nałożeniu go na białych niezadrukowanych powierzchniach;
 9. w sytuacji, w której gramatura okładki Produktu jest inna niż gramatura stron wewnętrznych katalogu, w Produkcie możliwe jest wystąpienie różnicy kolorystycznej pomiędzy tymi elementami, co jest spowodowane wydrukiem na innych arkuszach;
 10. torby  składane w procesie produkcji są falcowane lub bigowane, co może powodować delikatne pęknięcia farby na grzbiecie ulotki. Przy pełnych aplach Sprzedający zaleca wybór uszlachetnienia w postaci folii, które dodatkowo zabezpieczy wydruk;
 11. podczas procesu introligatorskiego tj: cięcia, falcowania, bigowania, szycia oraz klejenia katalogów mogą pojawić się przesunięcia, jednak nie większe niż 2 mm. Przesunięcie lakieru podczas nakładania na Produkt może wynosić do 0,5 mm;
 12. przy nadruku sitodrukowym drukujemy na farbach wodnych na papierach niepowlekanych w kolorystyce pantone uncoated.
 13. Sprzedający wykonuje zamówienia dwiema metodami: druk konwencjonalny (z lakierem dyspersyjnym) lub druk z użyciem farb utwardzanych w technologii UV. Każdorazowo o sposobie wykonania zamówienia decyduje Sprzedający;
 14. ze względu na specyfikę maszyn drukarskich, na Produktach mogą wystąpić zabrudzenia (plamki) kolorów kałamarza nie przekraczające 1% powierzchni Produktu;
 15. podczas drukowania może powstać przesunięcie w pasowaniu poszczególnych farb w granicy do 0,2 mm, wynikające z technologii druku, zgodnie z którą farby CMYK są kolejno nakładane na siebie przez maszynę drukarską;
 16. umiejscowienie zszywek użytych do katalogu podczas oprawy introligatorskiej mogą nieznacznie różnić się pozycją na grzbiecie;
 17. Produkt, który jest wykonywany na wykrojniku może posiadać chwyty na Produkcie, co wynika z technologii produkcji;
 18. kierunek włókien papieru jest ustalany dla danego Produktu przez Sprzedającego. Kierunek włókna może być ustalony indywidualnie dla danego Kupującego wyłącznie przy arkuszach plano w formacie B1 i A1;
 19. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany gramatury papieru na wyższą, w celu zachowania deklarowanego terminu realizacji zamówienia;
 20. Sprzedający stosuje rastry wysokich liniatur, których kąty kolorów różnią się od standardowych, stosowane są one po to, aby unikać zjawiska tzw. mory;
 21. materiały przesłane przez Kupującego powinny być przygotowane w trybie kolorystycznym CMYK lub PANTONE zależnie od produktu bez osadzonych profili kolorystycznych. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zmiany kolorystyczne, wynikające z konwersji profili niezgodnych ze specyfikacją danego produktu;
 22. materiały przesłane przez Kupującego powinny być zgodne z formatem złożonego zamówienia, z uwzględnieniem spadu;
 23. materiały przesłane przez Kupującego powinny zostać wyśrodkowane na arkuszu;
 24. materiały przesłane przez Kupującego powinny uwzględniać fakt, iż pierwsza strona zostanie potraktowana jako zewnętrzna, natomiast strona druga jako wewnętrzna.
 25. wykonywane przez Sprzedającego Produkty zawsze są obracane przez prawy/lewy bok, nigdy natomiast nie są obracane poprzez górę/dół.
 26. jeśli w zamówieniu Kupującego zostało wybrane uszlachetnienie jednostronne, zostanie ono wykonane na stronie pierwszej;
 27. Produkty są weryfikowane zgodnie z makietkami udostępnionymi przy danym zamówieniu. Dlatego materiały przesłane przez Kupującego powinny zostać przygotowane przez Kupującego zgodnie z makietkami;
 28. w celu uzyskania najwyższej jakości Produktów, materiały przesłane przez Kupującego powinny mieć rozdzielczość minimum 300 dpi (zalecane 350 dpi);
 29. przesłane przez Kupującego pliki w formacie PDF powinny być certyfikowane, to jest wolne od wad w kodzie PDF, które powodują błędy ripowania.
 30. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe wykonanie Produktu, jeżeli wada jest skutkiem niezastosowania się przez Kupującego do powyższych zastrzeżeń. Kupujący przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż wystąpienie któregokolwiek z zdarzeń opisanych w ustępie poprzedzającym nie będzie stanowiło wady i nie będzie stanowiło podstawy do złożenia reklamacji.

§5

[Formy płatności]

 1. Sprzedający, na etapie składania zamówienia, informuje Kupującego o cenie Produktu wraz z należnymi podatkami, a także o wszelkich opłatach oraz jakichkolwiek innych kosztach, związanych ze złożeniem zamówienia na Produkty.
 2. Płatność ceny za Produkty dokonywana jest w całości z góry, przed odbiorem zamówionych Produktów przez Kupującego. Sprzedający może przewidzieć także dokonywanie zapłaty ceny przez Kupującego przy odbiorze Produktu. W przypadku wyboru opcji płatności przy odbiorze, do wydania Produktu Kupującemu dochodzi jednocześnie z chwilą zapłaty całości ceny za Produkt.
 3. Sprzedający zastrzega, że forma płatności może być uzależniona od rodzaju Produktu i wartości złożonego przez Kupującego zamówienia. Informacje o dostępnych formach płatności są widoczne w trakcie składania zamówienia.
 4. Płatność ceny za Produkty i pozostałe opłaty może być dokonana w następujący sposób: przelewem bankowym (90102011850000410203194172 PKO Bank Polski S.A.)
 5. Realizacja zamówienia, w przypadku wyboru płatności z góry, rozpocznie się po otrzymaniu przez Sprzedającego pełnej płatności lub – w wypadku płatności obsługiwanych przez operatora płatności elektronicznych – po potwierdzeniu przez operatora płatności elektronicznych poprawnego wykonania pełnej płatności.

§6

[Rękojmia, reklamacja, odstąpienie od umowy]

 1. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Kupującym Produktów wolnych od wad fizycznych i prawnych.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące Produktów należy zgłaszać za pośrednictwem Serwisu internetowego, pisząc meila.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację, dane kontaktowe, jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania reklamacyjnego. Składając reklamację, Kupujący powinien dostarczyć Sprzedającemu wadliwy Produkt, na adres siedziby Sprzedającego.
 4. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby rozpatrzyć reklamację – bez względu na rodzaj zgłoszenia – w ciągu 14 dni, licząc od momentu otrzymania reklamacji i dodatkowych informacji dotyczących Produktu, które są niezbędne do prawidłowej weryfikacji reklamacji.
 5. Ustosunkowanie się do reklamacji Kupującego nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni licząc od momentu otrzymania reklamacji.
 6. Sprzedający w ww. terminie powiadomi Kupującego o sposobie rozpatrzenia reklamacji oraz o sposobie dalszego postępowania.
 7. W przypadku umów zawartych z Kupującymi niebędącymi konsumentami, na podstawie art. 558 §1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 8. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Kupujący. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 9. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
 10. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedający wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która;
 11. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części;
 12. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
 13. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 14. Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 15. Sprzedający niezwłocznie prześle Kupującemu, na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób określony w ustępie poprzedzającym.
 16. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 17. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą.
 18. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 19. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 20. Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 21. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów:
 22. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;
 23. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 24. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 25. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 26. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy;
 27. o określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287, tekst jedn. z dnia 21 lutego 2020 roku, ze zm.).
 28. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§7

[Reklamacje dotyczące działania Serwisu internetowego]

 1. Kupujący mogą zgłaszać Sprzedającemu reklamacje na nieprawidłowe działanie Serwisu internetowego.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące nieprawidłowego działania Serwisu internetowego należy zgłaszać za pośrednictwem Serwisu internetowego, info@torbyzpapieru.pl lub telefonicznie22 877 42 09.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację, dane kontaktowe, jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania reklamacyjnego.
 4. Sprzedający udzieli Kupującemu odpowiedzi na złożoną reklamację w sposób odpowiadający sposobowi przesłania reklamacji, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

§8

[Dane osobowe]

 1. Dane osobowe Kupujących, podane lub udostępnione w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego, przetwarzane są przez Comers Drukarnia Sp. z o.o., Al. Prymasa Tysiąclecia 66, 01-424 Warszawa, NIP: 1182228903, która pełni funkcję administratora tych danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawierania i wykonywania umów ze Sprzedającym, których przedmiotem są Produkty oferowane w serwisie internetowym, oraz do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Kupującego, opisanych w Regulaminie. Sprzedający przetwarza dane osobowe Kupujących w celu wykonania powyższych.
 3. Kupujący podając dane osobowe zapewnia, że podane przez niego dane osobowe są danymi osobowymi należącymi wyłącznie do niego.
 4. Serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb Kupującego i umożliwienia wykonywania zamówień.

§9

[Własność intelektualna]

 1. Adres domeny, pod którym jest dostępny Sklep internetowy, a także zawartość Serwisu internetowego podlegają ochronie prawnej. Poszczególne elementy Serwisu internetowego mogą podlegać ochronie wynikającej z przepisów prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej.
 2. Wszelkie prawa do Serwisu internetowego oraz treści w nim zawartych należą do Sprzedającego.
 3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, są znakami zastrzeżonymi i należą do Sprzedającego.
 4. Pobieranie, zwielokrotnianie, kopiowanie, modyfikowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści Serwisu internetowego jest zabronione bez zgody Sprzedającego.

§10

[Postanowienia końcowe]

 

 1. Kupujący będący konsumentem, w sprawach związanych z relacją ze Sprzedającym (w tym w sprawie praw i obowiązków wynikających z zawartych ze Sprzedającym umów), a także w przypadku zaistnienia sporu pomiędzy nim a Sprzedającym, może zwrócić się o bezpłatną pomoc do powiatowego (lub miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów.
 2. Informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem https://www.uokik.gov.pl/ – Strona główna / Konsumenci / Instytucje Konsumenckie / Rzecznicy konsumentów.
 3. Kupujący będący konsumentem, ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (ADR), w szczególności przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Informacje o pozasądowym sposobie rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zasadach dostępu do tych procedur, a także o podmiotach uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pod adresem https://www.uokik.gov.pl/ – Strona główna / Konsumenci / Instytucje Konsumenckie / Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich.
 4. Kupujący, będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z Europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Prawem właściwym dla umów zawartych pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, której przedmiotem są Produkty oferowane przez Sprzedającego za pośrednictwem serwisu Internetowego, jest prawo polskie.
 6. Ewentualne spory powstałe między Kupującym będącym konsumentem a Sprzedającym, rozstrzygane będą przez sąd, dla którego właściwość miejscowa i rzeczowa wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Ewentualne spory powstałe między Kupującym niebędącym konsumentem a Sprzedającym, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedającego.
 8. Językiem stosowanym w relacjach między Sprzedającego z Kupującym jest język polski.
 9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, za które uważa się: konieczność aktualizacji danych Sprzedającego, które uległy zmianie (w tym danych kontaktowych, teleadresowych); konieczność dostosowania regulaminu do powszechnie obowiązujących przepisów prawa niezbędnych dla zachowania zgodności Regulaminu z prawem; zmianę istniejących funkcjonalności Serwisu internetowego lub wprowadzenie nowych, poprawa działania Serwisu internetowego, w tym poprawa jakości obsługi, jeżeli wprowadzenie powyższych wymagać będzie zmiany Regulaminu; zmianę warunków i parametrów świadczenia usług drogą elektroniczną (w tym w szczególności zakładania, prowadzenia Konta Użytkownika); zmianę sposobów zawierania, wykonywania umów oraz zmiana (w tym wprowadzenie nowych) sposobów płatności lub dostawy; konieczność usunięcia sprzeczności, błędów lub wyjaśnienia wątpliwości dotyczących stosowania lub interpretowania Regulaminu; konieczność dostosowania treści Regulaminu do działań uprawnionych organów administracji lub władz publicznych;
 10. O zmianie Regulaminu, Sprzedający poinformuje poprzez komunikat w Serwisie internetowym oraz poprzez przesłanie Kupującym na podany przez nich adres poczty elektronicznej powiadomienia o zmianie regulaminu.
 11. Nowa treść Regulaminu jest wiążąca dla Kupujących którzy przed datą wejścia w życie zmienionej treści Regulaminu, nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, polegającej na prowadzeniu przez Sprzedającego Konta Użytkownika.
 12. Wejście w życie nowego Regulaminu nastąpi w terminie nie krótszym niż 7 dni, od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu.
 13. Zmiana regulaminu nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przed tą zmianą, które będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
 14. Sprzedający dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Serwisu internetowego były na najwyższym poziomie, Sprzedający zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia dostępności Serwisu internetowego, w przypadku zaistnienia konieczności przeprowadzenia niezbędnych konserwacji, napraw, usunięcia awarii lub też, w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Serwisu internetowego.
Dostawa

Zwroty i reklamacje

Regulamin

Polityka Prywatności

TORBYZPAPIERU.PL

 

Aleja Prymasa Tysiąclecia 66, 01-424 Warszawa
O nas

Kontakt

Kariera

Facebook
Twitter
Instagram
501 001 004
info@torbyzpapieru.pl